غمی نیست
نیویورک ، 100 سال دیگر
جویز
Sorrow of Lila - Original Version
شرح حال
قطعه
Sorrow of Lila
Ahak Band
نیویورک ، 100 سال دیگر

Piano by : Amin Enayati
www.ahakmusic.com/musics/AhakBand-NewYork.mp3